Koszyk 0

Regulamin sklepu www.woodandpaper.pl:

 

 1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma Botak Projekt Agata Kondracka z siedzibą w Łodzi przy ulicy Legionów 41/33, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Łodzi o numerze NIP 837-166-99-25 oraz REGON 361-721-790, określany w dalszej części Regulaminu jako Sprzedający.
 1. Wszystkie przekazywane dane są starannie chronione, zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Dane nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym, za wyjątkiem uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego.
 3. Dokonując zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Obejmują one dane osobowe oraz adres dostawy.
 4. Dane osobowe przekazywane przez Kupujących sklepu woodandpaper.pl są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji zamówienia,
  • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep (jeśli Kupujący wyrazi zgodę),
  • dane będą przechowywane i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997r. Nr 133, poz. 883).
 1. Wszystkie ceny znajdujące się na polskiej stronie sklepu woodandpaper.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i nie ulega zmianie w trakcie realizacji.
 3. Ceny towarów podane na stronie  nie zawierają kosztów wysyłki.
 4. Sklep woodandpaper.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionych cen i warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 1. W celu dokonania zakupu należy wejść na stronę internetową woodandpaper.pl i po wyborze towaru nacisnąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, wyświetlić zawartość “KOSZYKA”, wybrać odpowiedni dla towaru sposób dostawy w zakładce  “WYSYŁKA” i  nacisnąć przycisk “ZAMÓWIENIE” , a następnie podać następujące dane:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Adres e-mail;
  4. Telefon kontaktowy;
  5. Ulicę;
  6. Nr budynku i/lub lokalu
  7. Kod pocztowy;
  8. Miasto;
 2. W trakcie składania zamówienia do momentu zatwierdzenia swoich danych oraz adresu wysyłki Kupujący może modyfikować wprowadzone dane, a także zawartość koszyka.
 3. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz oświadczenia, że podane przez Zamawiającego dane są prawdziwe.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, jest to moment zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym.
 5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny, na życzenie Kupującego istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.
 6. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne a uzyskanie prawidłowych informacji, jest niemożliwe z winy Zamawiającego.
 7. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli w chwili składania zamówienia na stronie pojawiły się błędy związane np. z pracami modernizacyjnymi.
 8. Kupujący ma prawo do rezygnacji/ odstąpienia od zakupu, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpłynięciu zamówienia. Po upływie tego terminu Kupujący nie może odstąpić od umowy. Dla skuteczności rezygnacji wymagane jest zachowanie takiej samej formy, w jakiej zamówienie zostało złożone, tj za pośrednictwem e-mail.
 9. Kupujący może dokonać zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu, pod warunkiem, że przedmiot zamówienia nie nosi śladów użytkowania. Chęć dokonania zwrotu powinna być przedstawiona w takiej samej formie, w jakiej zamówienie zostało złożone, tj za pośrednictwem e-mail.
 10. Prawo zwrotu towaru nie obowiązuje w przypadku umów:
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.
 2. Zamawiający może dokonać płatności w następujący sposób:
   1. Przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24.
   2. Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku –66 1050 1461 1000 0092 1260 7494, prowadzone przez ING BANK ŚLĄSKI.
   3. Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w EURO. Nr rachunku – PL 66 1050 1461 1000 0092 1260 7494.
 3. Do każdego towaru przyporządkowany jest indywidualny czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego pełnej kwoty należności do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.
 4. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji  i czasu dostawy. Terminy dostawy towaru są następujące:
  • Kurier na terytorium Polski – 1 – 2 dni robocze;
  • Kurier poza granicami Polski na terytorium UE – 2-4 dni robocze;
  • Kurier poza terytorium UE – 10-15 dni roboczych.
  • Dostawa gabarytów przez Sprzedającego – według indywidualnych ustaleń.
  • Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.

 5. Zamawiający zostanie poinformowany o nadanie przesyłki i otrzyma jej numer, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Koszty dostawy towaru ponosi Zamawiający, chyba że strony ustalą inaczej.
 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.
 4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.
 5. Wszystkie produkty będące w ofercie sklepu woodandpaper.pl są fabrycznie nowe (z wyjątkiem wskazanych egzemplarzy w zakładce “Dostępne od ręki”) i są objęte gwarancją producenta, na okres 12 miesięcy.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku, gdy dany produkt był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta i posiadał wadę techniczną.
 7. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń związanych z codziennym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania lub zarysowania, lub wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
 8. Przed wysłaniem towaru w celu reklamacji, należy skontaktować się pod podany nr tel. +48 609 253 878 lub e-mail woodandpaperpl@gmail.com, w przeciwnym razie reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 9. Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Skłodowskiej – Curie 36/4, 90-571 Łódź.
 10. Reklamacja jest rozpatrywana maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Zamawiający zostanie poinformowany o  decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 11. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu kwotę zapłaconą za dany produkt lub zaoferuje inny produkt dostępny w swojej ofercie.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.
 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że oferowane produkty wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
 3. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właściciela.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 5. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 6. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż sklep woodandpaper.pl wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
 7. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
 10. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.
 11. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.